Hvordan deler man formuen etter endt samboerskap?

 
 

I dag velger mange å leve i samliv uten å være gift. Samboere har ikke det samme økonomiske fellesskapet som gifte, på godt og vondt. Ved endt samboerskap har man rett til å ta med seg det man selv eier ut av forholdet. Mange sitter i etablerte samboerskap ì mange år uten å være medeier i verken bolig eller bil. Kan man likevel kreve noe av den andre ved endt samboerskap?

Tall fra statistisk sentralbyrå viser at blant personer som er mellom 16 og 79 år lever nesten 70 prosent i samliv. Ett av fire par er samboere, mens resten er gift.

En samboer som ikke er medeier i bolig eller annet formuesgode, bidrar som regel likevel til det økonomiske samlivet ved arbeid i eller utenfor hjemmet. Mange bidrar også direkte for eksempel ved å betale et månedlig beløp til sin samboer, eller bidrar ved å betale løpende regninger og husholdningsutgifter.

Dette medfører likevel ikke at man opparbeider seg eierskap til boligen. For å bli ansett som eier kreves en avtale om eierskap, eller dokumentasjon på at man har kjøpt seg inn den andres bolig. At man står oppført som medlåntaker til et pantelån på huset, medfører i seg selv ikke at man er eier. Tinglysning i Kartverket med 50/50 eierskap, er i utgangspunktet heller ikke nok.

Vederlagskrav

Uten eierskap vil mange mene at de har krav på godtgjørelse fra den andre ved endt samboerskap. Dette er det ikke enkelt å få gjennomslag for. Selv om man gjerne har bidratt med halvparten av løpende kostnader, gir det i utgangspunktet ikke rett til å kreve bidragene igjen som et vederlagskrav mot den andre ved et samlivsbrudd.

I rettspraksis er det lagt til grunn at det ved opphør av samboerforhold kan tilkjennes et beløp med grunnlag i såkalte alminnelige berikelses- og restitusjonsprinsipper der en krever erstattet det man har tilført den andre i verdier under samboerskapet. Dette kjennes som oftest rettferdig ut for den samboeren som ikke eier noe.

Høyesterett har sagt at to vilkår må være oppfylt for at en samboer uten eierskap til bolig eller andre større formuesgoder skal kunne få ut et beløp fra sin ekssamboer. Den ene vilkåret er at samboeren som krever vederlag må ha tilført den andre samboeren en økonomisk fordel, og det andre vilkåret er at det i tillegg vil være rimelig å tilkjenne vederlag.

Man må ha betalt mer enn halvparten

Når det gjelder kravet om økonomisk fordel, viser rettspraksis at det er et grunnvilkår for å tilkjenne vederlag at den ene samboeren under samlivet har tilført den andre en betydelig økonomisk fordel, i form av berikelse eller besparelse.

Ved vurderingen av om en av partene har krav på vederlag fra den andre ved et samlivsbrudd, er det ifølge Høyesterett naturlig å ta utgangspunkt i at samboere uansett svarer for halvparten av deres felles forbrukskostnader. Dette kan ses i lys av at man uansett ville ha måttet betale husleie og ha halvparten av regninger og husholdningsutgifter, uavhengig av om man er samboer eller ikke.

Dette er det mange som ikke er klar over. For å få tilkjent et vederlag i retten, kreves det dermed at samboeren har dekket mer enn sin halvdel av partenes felles forbruk. Først da ser domstolen at samboeren har tilført den andre en «betydelig økonomisk fordel».

Strenge beviskrav

Som for gifte par har samboere også gjerne en sammenblanding av økonomien, og ofte har ikke samboere en skriftlig samboeravtale. Det kan derfor være vanskelig å finne ut av hvorvidt en samboer har beriket den andre samboeren.

Det er den som krever et vederlag som må legge fram bevis for at man har dekket mer enn sin halvdel til fellesskapet. I praksis betyr dette først og fremst bevis i form av skriftlig dokumentasjon, og dette kan det være vanskelig å fremskaffe i ettertid.

Vårt klare råd er at det er verdt å forsøke å kjøpe seg inn i den andres bolig, og ikke bare flytte inn i boligen til sin samboer. Videre bør samboere opprette en samboeravtale

Relaterte artikler: 📄

Utsetter samlivsbruddet til ….. Les mer
Eierforhold for samboere - ikke gå i ….. Les mer
Må det betales dokumentavgift ved overføring ….. Les mer
Gjeldsfradrag ved skilsmisse …. Les mer
Slik unngår du samboerfella ….. Les mer
Skilsmisse? Samlivsbrudd? Hva har du krav på? Les mer
Arv og særeie for fritidseiendom ….. Les mer
Skjevdeling etter samlivsbrudd …. Les mer

advokat samlivsbrudd

Skivik & Co hjelper deg i saker som omhandler samlivsbrudd.

Ønsker du hjelp i forbindelse med et samlivsbrudd kan du sende oss en henvendelse, og en av våre advokater kontakter deg.