Utsetter samlivsbruddet til etter ferien

 
 
samlivsbrudd - barnefordeling og økonomi

Juleferien er over og ifølge vår erfaring er det igjen høysesong for samlivsbrudd. Et samlivsbrudd er vanskelig for alle de berørte parter, og for ikke å gjøre påkjenningen enda større, venter mange med bruddet til julefeiringen er unnagjort. Er barn involvert blir situasjonen enda mer vanskelig, både følelsesmessig og praktisk. I denne artikkelen tar vi for oss temaet barn og foreldrekonflikter.

Barnet har i utgangspunktet rett til samvær med begge foreldrene selv om de lever hver for seg. Barneloven sier at foreldre har et gjensidig ansvar for at samværsretten blir overholdt.

Dersom den av foreldrene som har barnet boende hos seg ikke sørger for at barnet får samvær ut i fra det som er avtalt, finnes det eksempler i rettspraksis på at domstolen i ytterste konsekvens har kommet til at barnet skal flyttes til den andre forelderen.

Det er derfor sentralt at begge foreldre sørger for at barnet får samvær med den andre forelderen. Unntak er dersom det er fare for at barnet blir utsatt for vold eller tilfeller der det er snakk om rusmisbruk eller annen form for omsorgssvikt fra den ene forelderen.

Hensynet til best mulig foreldrekontakt

Barneloven sier at i en avtale eller avgjørelse om samvær skal det blant annet legges vekt på hensynet til best mulig foreldrekontakt, herunder å unngå hindring av samvær. Videre sier loven at det skal legges vekt på i hvilken grad barnet er tilknyttet nærmiljøet, reiseavstanden mellom foreldrene og hensynet til barnet ellers.

I rettspraksis fremkommer retningslinjer ved at det kan bli ansett som en risiko ved miljøskifte for barnet. Dette gjelder særlig der et barn er godt etablert i et skolemiljø med venner og fritidsaktiviteter.

Flytting

Vi opplever at det i forbindelse med samlivsbrudd ofte kan bli et spørsmål om flytting. Dette kan handle om økonomi, praktiske eller følelsesmessige forhold.

I en situasjon der foreldre har flyttet fra hverandre, og en av foreldrene vil flytte og det er avtale om samvær, skal den som vil flytte varsle den andre senest 3 måneder før flytting.

Er ikke foreldrene enige om flytting, må den av foreldrene som vil flytte med barnet kreve mekling på familiekontoret. Mekling er uansett obligatorisk ved samlivsbrudd der partene har felles barn under 16 år. Mekling skjer på familiekontoret i barnets bostedskommune.

Stabilitet og langsiktighet

I rettspraksis legges det vekt på at stabile forhold i hjemmet er av stor verdi for barnet. Det kan dreie seg om blant annet omsorgsmulighetene fremover, foreldrenes personlige egenskaper, og det er videre et hensyn å ikke dele en søskenflokk.

Det skal også legges vekt på hva barnet selv ønsker. Barn skal høres når de er over 7 år. Det skal legges stor vekt på barnets mening når barnet er over 12 år.

Fri rettshjelp i saker om barn eller økonomi

I barnefordelingssaker kan partene ha krav på fri rettshjelp. Likedan i saker som gjelder det økonomiske oppgjøret mellom parter ved separasjon eller ved endt samboerskap.

I saker hvor fri rettshjelp kan ytes vil det være forskjellig inntektsgrense om du er enslig eller har samboer eller ektefelle.

Som enslig får du som hovedregel innvilget fri rettshjelp dersom du har en brutto inntekt på under 246 000 kroner i året brutto og netto formue på under 100 000 kroner netto.

Dersom du lever i et økonomisk samliv med ny samboer eller ektefelle kan du få innvilget fri rettshjelp dersom den samlede brutto inntekten i husstanden er under 369 000 kroner i året og formuen er under netto 100 000 kroner.

Det er en egenandel dersom man har inntekt på over 100 000 kroner. Hvor stor denne egenandelen er, avhenger av om det er snakk om fritt rettsråd før saken har gått til retten eller om det handler om en sak der det er tatt ut søksmål.

Før saken har gått til retten er egenandelen for tiden på 1020 kroner, mens for domstolen er egenandelen opp til 8160 kroner.

Relaterte artikler: 📄

Hvordan deler man formuen …. Les mer
Gjeldsfradrag ved skilsmisse …. Les mer
Barn og samlivsbrudd - hvor mye skal barnet …. Les mer
Skilsmisse? Samlivsbrudd? Hva har du krav på? Les mer
Barnefordelingssaker etter samlivsbrudd…. Les mer
Hva gjør du når den som barnet bor hos ikke…… Les mer

Skjevdeling etter samlivsbrudd …. Les mer

advokat samlivsbrudd