Rettshjelpsdekning – din mulighet for reduserte advokatutgifter

 

Det er en ganske utbredt oppfatning at det å engasjere advokat fort kan bli kostbart. Det finnes mange grunner til at timeprisen er høy, men det er ikke alltid du trenger å betale hele advokatregningen selv. En del vanlige forsikringer som gjelder innbo, hus, hytte, bil og båt inneholder ofte en såkalt rettshjelpsdekning som dekker advokatutgifter i visse type saker.

Rettshjelpsdekningens utgangspunkt knytter seg til tvister som oppstår relatert til selve gjenstanden som er forsikret – f.eks. krav mot selger etter et bilkjøp eller boligkjøp. Rettshjelpsdekninger blir mer og mer vanlig som en innebygd del av de forsikringene de fleste har, og kan med fordel brukes når man har en tvist. Advokatutgiftene kan bli redusert med opp mot 80 %.

Forsikringsvilkårene sier gjerne noe om hvilke typer saker som ikke omfattes av rettshjelpsdekningen. Sakstyper som ikke dekkes er tvister som gjelder yrke eller arbeidsforhold, tvister som har sammenheng med familie- og arveforhold, separasjon, skilsmisse, barnefordeling osv. Andre vanlige unntak kan være tvister som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Her må man gjerne først benytte de klagemulighetene som allerede finnes før det kan bli aktuelt å få noe dekket av forsikringen. Om tvisten omfattes av forsikringsdekningen må altså vurderes opp mot de aktuelle forsikringsvilkårene i hvert enkelt tilfelle.

Et annet sted hvor juridisk bistand gis for reduserte kostnader er gjennom foreninger eller fagforeninger som gjerne har rettshjelpsordninger av ulik karakter. Disse er ofte tilpasset juridiske problemstillinger innenfor foreningens eget interessefelt. Ellers kan det i andre saker også være at forsikringsselskapet dekker utgifter til advokat – eksempelvis ved personskader som skjer i arbeid.

For at rettshjelpsdekningen skal kunne brukes til å dekke utgifter til advokat, må det først ha oppstått en tvist. Det vil derfor gjerne være hensiktsmessig å kommunisere selv med den du mener å ha et krav mot i begynnelsen. Advokat kan kontaktes når kommunikasjonen stopper opp eller motparten nekter å komme deg i møte. Det har da oppstått en tvist. Advokatvalget gjør du selv – og det er alltid en fordel med en advokat som har erfaring fra det rettsområdet du trenger hjelp på.

I noen tilfeller er det imidlertid lurt å kontakte advokat helt fra begynnelsen. Dette er spesielt viktig i saker hvor rettsreglene kan være kompliserte og uoversiktlige, eller hvor det er bestemte handlinger som må utføres innen korte frister. Et eksempel på dette er reklamasjonsreglene ved forbrukerkjøp. Her kreves at det må reklameres «innen rimelig tid» dersom man f.eks. har kjøpt en gjenstand som har en mangel. Hva som er «innen rimelig tid» står ikke direkte i loven, og dersom det ikke reklameres til rett tid kan det opprinnelige kravet gå tapt.

Som i de fleste forsikringssaker, må krav om å få dekket sine advokatutgifter meldes til selskapet innen ett år etter at man ble kjent med de forhold som begrunner kravet. Det er lett å oversitte denne fristen så det anbefales at man så snart som mulig tar kontakt med en advokat for å unngå å miste retten til erstatning.

Ellers sier det seg selv at tvisten må ha oppstått i forsikringsperioden, altså etter at forsikringensavtalen ble inngått. Det er også et vilkår at tvisten kan føres for de alminnelige domstolene og at tvisten har en økonomisk interesse.

Når rettshjelpssaken meldes inn til forsikringsselskapet vil selskapet gjerne vite hva tvistesummen er. Dette har sammenheng med at det er hensiktsmessig at utgiftene til advokat står i et rimelig forhold til den økonomiske interessen i saken. Rettshjelpsdekningene har normalt en øvre grense på hvor mye advokatutgifter som dekkes og det er gjerne tvistesummen som setter et øvre tak på hvor mye du kan få dekket av advokatutgifter dersom tvistesummen er under forsikringssummen. Vanlige forsikringssummer i rettshjelpsdekninger er kr 80.000 eller kr 100.000. I tillegg betaler du gjerne innledningsvis en egenandel på mellom kr 2.000-5.000. Etter dette betaler man gjerne 20 % av de advokatutgiftene som kommer over dette. Man får altså advokathjelp til en hyggelig rabatt, og det er vel verd å undersøke nærmere hvilke muligheter for reduserte advokatkostnader du har krav på om du står foran en mulig rettstvist.

Hos Advokatfirmaet Skivik & Co vurderer vi alltid om du kan få dine advokatutgifter dekket fra andre hold – f.eks. gjennom en rettshjelpsdekning eller etter rettshjelpsloven der staten dekker advokatutgifter i visse saker. Kom gjerne innom for en samtale om din sak.

Relaterte artikler: 📄


Personskade - veien til riktig erstatning …. Les mer
Gratis førstegangskonsultasjon ….. Les mer
La forsikringsselskapet ta utgiftene …… Les mer
Skadet på jobb - hvilke skader ……. Les mer 
Alexander Bekkevold - Personskadeadvokat

Advokat Alexander Bekkevold
982 32 991
alexander@skivikmail.no

 
 
 

La vår erfarne advokat med spesialkompetanse innen erstatningsrett, personskade og forsikring bistå deg dersom du har vært utsatt for en skade eller ulykke i ferien. Beskriv kort saken din i skjemaet du finner link til nedenfor, og vår advokat vil kontakte deg. Du vil også finne ut hvorvidt du har krav på fri rettshjelp, og om advokatutgiftene dekkes av forsikringsselskapet.

Ikke la erstatningskravet ditt bli foreldet – ring oss på ☎ 926 15 100 eller fyll ut kontaktskjema.