Våre priser og vilkår finner du ved å velge fra menyen nedenfor.

Normalt blir vårt arbeid fakturert etter medgått tid (timepris). For noen rettsområder/produkt har vi fastpris.

Fri rettshjelp
For noen saksområder vil du kunne få dekket mesteparten av dine utgifter til juridisk bistand gjennom din forsikring. Vi arbeider også med fri rettshjelp saker.

Rettshjelpsforsikring
Rettshjelpsforsikring er en form for «advokatforsikring» som er inkludert i mange av de alminnelige forsikringene vi tegner. Typiske forsikringer som har rettshjelpsforsikring inkludert er; innbo- og reiseforsikring, hus- og fritidshusforsikring, kjøretøy- og båtforsikring. Det betales egenandel som er fastsatt i den enkelte forsikringsavtale. Les mer om rettshjelpsforsikring her.