Fri rettshjelp

For noen typer saker kan man ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at utgiftene til juridisk bistand dekkes av det offentlige.

For noen typer saker kan man få fri rettshjelp uten behovsprøving, for andre type saker kan fri rettshjelp gis hvis man oppfyller visse økonomiske krav.

Fri rettshjelp med behovsprøving gis i

 • familiesaker som gjelder skifte (fordelingen av ektefellers og samboeres eiendeler) og barnefordeling
 • saker om rett til å overta felles bolig og innbo ved oppfør av husstandsfellesskap
 • erstatning for personskader og tap av forsørger
 • husleiesaker
 • trygde- og pensjonssaker
 • til arbeidstaker i avskjeds- og oppsigelsessaker i arbeidsforhold.

Inntekstsgrensen er kr. 246.000 pr. år. For ektefeller / samboere er inntektsgrensen kr.  369 000. Nettoformuen kan ikke overstige 100.000 kr. Det sees bort fra verdien av egen bolig.

Hvis du får fri rettshjelp etter behovsprøving skal det normalt betales en egenandel.  For juridisk rådgiving utenom domstolen tilsvarer egenandelen den offentlige salærsatsen, som pr. 1. januar 2017 er kr. 995,-.I saker for domstolen eller bestemte forvaltningsorgan tilsvarer egenandelen 25% av omkostningene i saken, begrenset oppad til 5 * den offentlige salærsatsen.

Dersom du tjener mindre enn kr. 100.000,- pr år skal du ikke betale egenandel.

Det skal ikke betales merverdiavgift på egenandelen.

Fri rettshjelp uten behovsprøving gis til;

 • Tiltalte i straffesaker. Det er visse unntak, bla. i promillesaker, ikke vedtatte forelegg, og når tiltalte i mindre alvorlige saker har avgitt en uforbeholden tilståelse som styrkes av de øvrige opplysningene i saken.
 • Fornærmede i sedelighetssaker
 • kvinnemishandlingssaker
 • Voldsofre ved erstatningssøksmål mot skadevolder. Her vil erstaningskravet kunne fremmes i straffesaken mot skadevolder.
 • Vernepliktige i militærnektersaker
 • Vernepliktige i førstegangstjeneste i familie- personskade-, trygde- og husleiesaker
 • Den private part ved søksmål mot et forvaltningsorgan, når søksmål er anbefalt av Ombudsmannen for forvaltningen.
 • I en del sosialsaker for fylkesnemda som gjelder rusmiddelmisbruk og barnevern
 • Ved klage til kontrollkommisjonen eller fylkeslege etter lov om psykisk helsevern § 1-7.
 • I saker om  overprøving av administrative vedtak som frihetstap og andre tvangsinngrep
 • Umyndiggjøringssaker
 • Visse saker etter utlendingsloven som f.eks. asyl, bortvisning og utvisning, jfr. lovens  42.

Det skal ikke betales egenandel i saker hvor fri rettshjelp gis uten behovsprøving

Nyttige linker