Kjøp av bruktbil - reklamasjon i praksis

 

Mange kjøper bruktbil enten av et firma eller av en privatperson. Dersom det oppstår feil med bilen, kan det i praksis være nokså vanskelig å nå fram med et krav om heving av kjøpet eller prisavslag. Dette skyldes flere forhold som jeg skal skrive litt om her.

For å vinne frem med en reklamasjon på bruktbil må det foreligge en mangel. Dette innebærer at bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Har bilen blitt solgt «som den er» kan dette gjøre det vanskelig å vinne frem. Dette er fordi selger i et slikt tilfelle har fraskrevet seg ansvaret for skjulte mangler.

Et overordnet vurderingstema er hva kjøper hadde grunn til å forvente, alle omstendigheter tatt i betraktning. Det er i utgangspunktet en mangel dersom skaden som har oppstått ikke skyldes normal slitasje, skade som kjøper selv har forårsaket eller ytre påvirkninger.

Generelt kan man likevel si at jo eldre bilen er, jo billigere den er, og jo lenger den har kjørt, desto mindre kan man forvente av den. Kjøper kan heller ikke klage på noe kjøper kjente eller måtte kjenne til på kjøpstidspunktet. Synlige mangler vil være kjøpers risiko.

Derfor er det viktig å undersøke bilen nøye før man kjøper bruktbil ved at man undersøker kilometerstanden, når bilen skal på EU-kontroll neste gang, og hvorvidt årsavgiften er betalt. I tillegg bør man undersøke om selger selv er registrert som eier av bilen og hvorvidt det er gjeld knyttet til bilen. Kjøper av bruktbil bør også gjerne ta med seg en bilkyndig som prøvekjører bilen før kjøpet.

Undersøkelser før kjøpet er særlig viktig dersom man kjøper bruktbil av en privatperson. Det skal mer til for å nå fram med et krav mot selger når selger er en privatperson og ikke en profesjonell bilforhandler. Det er blant annet fordi en selger som er privatperson ikke kan forventes å ha fagkunnskap om biler, og partene i kjøpsavtalen er likestilt.

Lav tvistesum – kostbar reklamasjon
Ved kjøp av bruktbil kan det være snakk om nokså lave tvistesummer slik at den praktiske tvisteløsningen kan bli kostbar sett i forhold til kravets størrelse.

Selv om kjøper kan ha betalt opp mot 100.000 kroner eller mer for en bruktbil, bør kjøpesummen i praksis veies opp mot at det koster både rettsgebyr og advokatutgifter å bringe en sak inn for domstolen. I tillegg kommer kostnader for å dokumentere kravet. En kjøper kan derfor oppleve at det blir for dyrt å ta risikoen ved å forfølge kravet rettslig.

En kjøper som reklamerer bør dokumentere mangelen ved å leie inn en bilfaglig sakkyndig som uttaler seg skriftlig i en rapport om de manglene som kjøper påberoper seg. En slik rapport kan koste flere tusen kroner som i alle fall i første omgang må dekkes av kjøper. I motsatt fall er det relativt enkelt for en selger å bare avvise kravet.

Videre kan ikke alle saker bringes direkte inn for tingretten.

Dersom tvistesummen er under 125.000 kroner må både kjøper og selger være representert ved advokat dersom kravet kan bringes inn direkte for tingretten. Dersom kravet er på under dette beløpet og en av partene ikke har advokat, må saken først sendes til forliksrådet i kommunen.

Partene kan ofte ha rettshjelpsforsikring gjennom bilforsikringen som er besparende. Forsikringen dekker i utgangspunktet 80 prosent av både advokatregningen og den sakkyndiges vurdering mot en egenandel på 4.000 kroner.

Forbrukerrådet og Forbrukerklageutvalget
Det finnes også tvisteløsingsmuligheter i Forbrukerrådet og dernest i Forbrukerklageutvalget.

Behandling av en sak i Forbrukerrådet innebærer at en megler forsøker å finne en løsning mellom partene. Dersom partene ikke blir enige, kan saken bli oversendt til Forbrukerklageutvalget.

Forbrukerklageutvalget er et domstollignende forvaltningsorgan som avgjør kjøpsrettslige tvister både i saker mellom privatpersoner og saker mellom en forbruker og en næringsdrivende. Saksbehandlingen er skriftlig, og i utgangspunktet kostnadsfri.

Forbrukerklageutvalget kommer med et skriftlig vedtak i saken som er bindende mellom partene. At vedtaket er bindende innebærer at dersom saken ikke bringes inn for tingretten innen én måned etter at vedtaket er forkynt for partene, blir vedtaket rettskraftig. Et rettskraftig vedtak kan tvangsfullbyrdes ved namsmyndighetene, dersom oppfyllelse ikke skjer frivillig.

bruktbilkjøp