Ikke gi samtykke til midlertidig førerkortbeslag

 

Vi mottar mange henvendelser om dette tema og mange er ikke klar over at politiets saksbehandlingstid kan bli kortere dersom du nekter å samtykke til at førerkortet inndras.

Vegtrafikkloven §33
Politiets hjemmel til å ta fra deg førerretten og førerkortet på grunn av mistanke om et straffbart forhold følger av Vegtrafikklovens § 33 nr. 3 som lyder slik;

«Finner politiet at fører eller eier av motorvogn eller den som på eierens vegne har rådigheten over motorvognen med skjellig grunn er mistenkt for et straffbart forhold som kan medføre tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn, kan en polititjenestemann midlertidig tilbakekalle føreretten og ta førerkortet fra ham. Spørsmålet om å opprettholde midlertidig tilbakekall av føreretten og beslaget skal snarest mulig forelegges for en tjenestemann som hører til påtalemyndigheten. Beslutningen skal være skriftlig. Dersom den mistenkte ikke samtykker i det midlertidige tilbakekallet av føreretten og beslaget, må spørsmålet innen 3 uker oversendes tingretten til avgjørelse.»

Et tilbakekall av førerretten, eventuelt i kombinasjon med et fysisk førerkortbeslag, er med andre ord et midlertidig sikkerhetstiltak som besluttes på stedet av en polititjenestemann. Det følger av lovteksten at betingelsen for å kunne «ta» førerkortet er at føreren med skjellig grunn kan mistenkes for et straffbart forhold som kan medføre tap av førerretten. Når førerkortet «tas» slik er videre kjøring ulovlig og kan straffes som kjøring uten førerkort selv om førerkortet ikke fysisk er beslaglagt (typisk fordi man ikke hadde det med under kjøringen). Det er nok at føreren er gitt beskjed om at førerkortet er å anse som beslaglagt og at man ikke har lov til å kjøre mer.

Hovedhensikten med midlertidige førerkortbeslag er å luke farlige sjåfører ut av trafikken der og da. Et midlertidig førerkortbeslag gjelder vanligvis fra beslaget blir tatt og fremover på ubestemt tid, samtidig som hovedsaken etterforskes og avgjøres.

Når man blir stanset av politiet kan man velge å samtykke til beslaget eller ikke. Forutsatt at forholdet man er mistenkt for ikke er alvorlig, vil mitt råd normalt være å ikke gi slikt samtykke. Du må legge til grunn at du ikke «har noe igjen» for å være samarbeidsvillig og si ja til førerkortbeslag. Som oftest vil det enste du «oppnår» være at førerkortet blir liggende i månedsvis uten at det skjer noe med saken din.

Hvis du samtykker til beslag, vil det erfaringsmessig ta vesentlig lengre tid før du får hovedsaken avgjort og eventuelt førerkortet tilbake. Politiet vil prioritere de sakene hvor det ikke er gitt samtykke. Du kan faktisk risikere at førerkortet blir beslaglagt lenger enn den tapstid som overtredelsen tilsier. Det eneste du da oppnådde med å være samarbeidsvillig er at du ble fotgjenger lenger enn nødvendig.

Hvis du allerede har samtykket, kan samtykket trekkes tilbake ved melding til politiet. Send gjerne en e-post slik at du har bevis for at samtykket er trukket tilbake og fra hvilken dato. Da løper politiets treukersfrist fra e-posten ble sendt.

Tre uker uten samtykke
Dersom du ikke samtykker til førerkortbeslaget må politijuristen raskt sette seg inn i saken og vurdere om beslaget skal opprettholdes. Da må politiet innen tre uker etter beslaget, eller fra ditt samtykke ble trukket tilbake, sende saken til tingretten med begjæring om fortsatt førerkortbeslag. Hvis politiet ikke sender over en begjæring i løpet av tre uker, skal førerkortet straks leveres tilbake.

I alvorlige saker kan det være grunn for politiet til å bruke ressurser på en domstolsbehandling av selve beslaget, men i småsakene kan et manglende samtykke ofte lede til at førerkortet blir frigitt. Andre ganger rekker ikke politiet å se på saken innen fristen slik at førerkortet må leveres tilbake fordi man ikke overholdt 3 ukers fristen. Hvis det skjer vil man normalt få beholde førerkortet frem til hovedsaken avgjort.

Hvis man ikke samtykker til førerkortbeslag kan en også oppleve at selve hovedsaken blir raskere behandlet og avgjort. Det er tidsbesparende for politiet å avgjøre saken der og da, mens man likevel må sette seg grundig inn i den før man eventuelt sender spørsmålet om fortsatt førerkortbeslag til tingretten.

Jeg får ofte spørsmål fra yrkessjåfører om ikke de må behandles mildere fordi førerkortbeslaget rammer dem ekstra hardt. Domstolenes praksis går imidlertid i motsatt retning. Yrkessjåfører forventes å opptre særlig aktsomt i trafikken og man får lite gehør for de store konsekvenser som inntrer når man mister sitt arbeid, inntekt osv.

førerkortbeslag

 

.

advokat kristiansand førerkortbeslag

Advokat Geir Skivik
Daglig/faglig leder

☎ 982 86 000
geir@skivikmail.no

 
 
strafferettGeir Skivik