Personskadeerstatning

 

Ved ulykker, enten i trafikken, på jobb eller i fritid er mange opptatt av om de har krav på å få erstatning for den skaden de har blitt påført. Noe av det viktigste en gjør er å oppsøke lege så fort som mulig. Denne uka skriver vi litt om hva som skal til for å få erstatning etter en ulykke.

At man oppsøker lege med en gang, er viktig for å sikre bevis for at man har blitt påført en personskade. Såkalte «akuttsymptomer», er ett av fire vilkår som rettspraksis har slått fast at må være oppfylt for at man skal ha rett til erstatning.

Vi opplever stadig at den som har blitt skadet, ikke tar kontakt med lege umiddelbart. Typisk fordi man tenker at man kan like gjerne ta det med ro og se det an noen dager. Kanskje tar man en egenmelding, eller har ferie eller fridager til gode uansett, slik at man ikke trenger sykemelding.

Det er ved de litt mindre alvorlige ulykkene det er særlig viktig å ta kontakt med lege. Dessverre kan også en liten ulykke medføre store skader som kan gi alvorlige konsekvenser som man ikke kan forutsi på skadetidspunktet. Dette gjelder typisk ved påkjørsel bakfra eller andre skadehendelser hvor man får skader som ikke kan påvises objektivt på et røntgenbilde.

Etter akuttsymptomer, følger at det må foreligge «skadeevne», herunder er det skadelidte må sannsynliggjøre at ulykken, som man mener er årsak til skaden, har utløst tilstrekkelige krefter til at det har vært mulig å bli påført en skade.

personskadeerstatning

Hyppige legebesøk
Dernest kreves det at det foreligger «brosymptomer», altså vedvarende, sammenhengende symptomer for skaden. Også her er det svært viktig at man i ettertid kan dokumentere brosymptomene overfor det forsikringsselskapet som skal vurdere erstatningsspørsmålet. Det er derfor viktig at man fortsetter å oppsøke lege dersom man fortsetter å ha plager etter en ulykke. Noen har høy terskel for å gå til legen. Det kan medføre at man kan ha vanskelig for å nå igjennom med et erstatningskrav.

Det fjerde vilkåret er at det ikke må være andre årsaker til at man har plager, for eksempel at man har hatt helseplager før ulykken eller plager som har årsak i sykdom, og som ikke er forårsaket av den ulykken man krever erstatning for.

Dette kan i praksis medføre en del vansker i et personskadeoppgjør. Forsikringsselskapet ber ofte om tillatelse til å innhente medisinsk journal flere år før ulykkestidspunktet. Dersom du har vært langvarig syk eller skadet tidligere, som har medført lignende plager, vil du kunne oppleve at forsikringsselskapet argumenterer for at det ikke er ulykken som har medført de plagene du sliter med og som du krever erstatning for.

Forsikringer og meldefrist
Ved trafikkulykker, er det forsikringsselskapet til den bilen som har skylden for ulykken som skal behandle personskadesaken. Ved yrkesskader, er det forsikringsselskapet til arbeidsgiver man skal melde inn skaden til. Yrkesskader skal også meldes til NAV. Det er i utgangspunktet 1 års meldefrist.

Mange har også flere forsikringer enn de vet om, og mange mister rettmessige krav grunnet manglende melding. Det er verdt å undersøke om man har forsikringer som kan komme til anvendelse gjennom arbeidsgiver, fagforbund, ektefelle/samboers arbeidsgiver og fagforbund, reiseforsikringer og andre private forsikringer man kan ha tegnet.

Man oppretter gjerne ulykkesforsikringer, men denne gjelder bare retten til såkalt menerstatning, det vil si erstatning for skade som har medført medisinsk invaliditet. De fleste har imidlertid ikke tegnet private forsikringer som gjelder inntektstap, det vil gjerne si uføreforsikringer som skal sikre utbetaling av lønnstap ved langvarig sykmelding eller varig uførhet.

Ved trafikkulykker eller yrkesskade, er man forsikret også for inntektstap, og eventuelle private ulykkesforsikringer gjelder i tillegg.

Et råd er å være nøye med hva man skriver i skademeldingen til forsikringsselskapet. De opplysningene du gir her, vil følge saken videre. Dersom man har blitt utsatt for en ulykke på jobb eller i trafikken, har skadelidte som regel krav på å få dekket advokatutgifter i saken.

Relaterte artikler: 📄

Personskade - veien til …… Les mer
La forsikringsselskapet ta …… Les mer
Skadet på jobb - hvilke skader ….. Les mer